Kallelse till årsmöte 2023

 In Sällskapet

Verksamhetsåret 2022/23 är det nionde för Saltsjöbaden Triathlonsällskap. Det är nu dags att summera perioden och jag kallar därför samtliga till årsmöte.

Jag hoppas att ni kan delta på årsmötet som kommer att hållas måndagen 29/5 kl 18.00 i klubblokalen på Heliosgatan 3.

Vart: Klubblokalen på Heliosgatan 3.
När: Tisdagen den 29 maj 2023, 18:00-19:30

 • Medlem som har betalat förfallna avgifter har rösträtt på årsmötet.
 • Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
 • Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Varmt välkomna

Carina Lyrenberg Henriksson
Ordförande

Dagordning årsmöte 2023

 1. Öppnande av årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Beslut om föreningens avgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Val av nya medlemmar till styrelse och valberedning.
  1. Återval av Jonas Conradsson, Terese Mörk, Stefan Pettersson och John Brayley som styrelseledamöter för en tid om ett år.
  2. Carina Lyrenberg avgår som ordförande och återväljs som styrelseledamot för en tid om ett år.
  3. Förslag på ny ordförande presenteras på mötet.
  4. Annica Alm avgår från styrelsen.
  5. Diskussion förs med eventuella nya styrelsemedlemmar, att presentera på mötet.
  6. Återval av Jonas Conradsson som kassör för en tid om ett år.
 15. Övriga frågor.
 16. Avslut av årsmötet.
Recent Posts

Leave a Comment

0